Proszę czekać
Regulamin Serwisu
 
§ 1. Postanowienia ogólne.
1.
Usługi w portalu ADRESUJ.COM udostępniane są przez Firmę PI-DIRECT (nazwa skrócona JP-DIRECT) z siedzibą w Warszawie, NIP 951-206-93-47, REGON 142303650, zwaną dalej Operatorem, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
2.
Niniejszy dokument określa sposób korzystania z usług Operatora, zakres odpowiedzialności oraz wszelkie inne informacje porządkowe.
3.
Zapoznanie się z regulaminem jest niezbędne - jakiekolwiek reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego dokumentu nie będą rozpatrywane.
4.
Korzystanie z systemu ADRESUJ.COM jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Użytkownikiem serwisu ADRESUJ.COM mogą być osoby pełnoletnie, lub osoby powyżej 13 roku życia za zgodą rodziców.
5.
Użytkownik zobowiązany jest do wpisania podczas rejestracji danych kontaktowych (imię, nazwisko, adres, numer telefonu itp.) zgodnych z aktualnym stanem faktycznym. Wpisanie nieprawdziwych danych upoważnia Operatora do skasowania konta i odstąpienia od umowy.
6.
Rejestracja wszystkich typów usług odbywa się poprzez interfejs znajdujący się na stronach portalu www.ADRESUJ.COM. Usługi są uruchamiane po potwierdzeniu wpłynięcia środków określonych w cenniku na konto Operatora w okresie 2 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia z banku o wpłynięciu stosownych środków.
7.
W przypadku złożenia przez Użytkownika w Formularzu zamówienia żądania dostarczenia mu przez ADRESUJ.COM faktury VAT tytułem wykonania wszystkich typów usług, ADRESUJ.COM dostarczy Użytkownikowi prawidłowo wystawioną fakturę na adres wskazany w Formularzu zamówienia, niezwłocznie po stwierdzeniu dokonania przez Użytkownika płatności wynagrodzenia na rzecz ADRESUJ.COM. Jednocześnie składając powyższe żądanie Użytkownik upoważnia ADRESUJ.COM do wystawienia faktury VAT bez podpisu Użytkownika.
8.
Wszelka korespondencja, komunikaty i informacje przesyłane w postaci elektronicznej z ADRESUJ.COM do Użytkownika będą kierowane na adres e-mail zadeklarowany w profilu. Wysłanie w/w listu przez ADRESUJ.COM będzie rozumiane za dostarczenie go Użytkownikowi.
9.
Opłata za usługi wszystkich typów jest niepodzielna, tzn. że rezygnacja z usług świadczonych przez Operatora przed upływem ważności usługi nie pociąga za sobą zwrotu proporcjonalnej kwoty za usługę.
10.
W przypadku nie zrealizowania usługi opłata przekazana na realizację usługi jest zwracana pomniejszona o opłatę manipulacyjną w wysokości 2 zł lub przekazana za zgodą Użytkownika do wykorzystania podczas zakupu innych usług.
11.
Wniesienie opłaty za usługi wszystkich typów uniezależnia Użytkownika od zmian stawek, tzn. że ew. obniżki lub podwyżki nie dotyczą Użytkownika do końca trwania opłaconego okresu ważności usługi.
12.
Opłata za usługi wszystkich typów jest kosztem użytkowania usług u Operatora. Nie obejmuje natomiast kosztów związanych np. z uzyskaniem dostępu komutowanego bądĽ jakiegokolwiek innego do Internetu, zakupu sprzętu i oprogramowania do korzystania z usług (modemy, komputer), a także zakupu własnej domeny, zaprojektowania serwisu WWW Użytkownika lub konfiguracji oprogramowania u Użytkownika.
13.
Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez PI-DIRECT danych osobowych podanych podczas rejestracji konta w celach służących wywiązaniu się PI-DIRECT ze świadczonych usług oraz wystawienia dowodów księgowych. Użytkownik oświadcza, iż został poinformowany o swoim prawie do wglądu oraz poprawiania własnych danych osobowych. PI-DIRECT zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych związanych z danym Użytkownikiem.
14.
O ile Użytkownik nie zastrzegł, Operator ma możliwość opublikowania nazwy firmy i adresu serwisu WWW w liście referencyjnej Użytkowników operatora. Użytkownik wyraża zgodę, aby Operator wysyłał do Użytkownika nie częściej niż raz na miesiąc informacje na temat bieżącej działalności ADRESUJ.COM oraz świadczonych usług.
15.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
16.
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2010 roku.
 
§ 2. Rejestracja domen i usługi dodatkowe.
1.
Partnerem portalu ADRESUJ.COM w zakresie rejestracji domen gTLD jest firma Enom Inc 16771 NE 80th Street, Suite #100 Redmond, WA 98052 USA, firma DirecTi oraz firma Dinfo SI. Usługi hostingowe portal ADRESUJ.COM świadczy w oparciu o serwery w Data Center zlokalizowanym na terytorium USA.
2.
Ze względu na rozproszoną budowę systemu rejestracji domen internetowych gTLD ani Rejestrator ani też ADRESUJ.COM nie gwarantują, że wybrana nazwa domeny zostanie zarejestrowana, mimo tego, że w chwili wybierania nazwy wynik wyszukania 'Bazy Whois' wskazywał na dostępność wybranej przez Użytkownika nazwy. W przypadku braku dostępności nazwy domeny i niemożliwością świadczenia w związku z tym Usługi rejestracyjnej, a także w przypadku braku możliwości świadczenia Usług dodatkowych, w tym hostingu, wszelkie wpłaty dokonane przez Użytkownika na rzecz ADRESUJ.COM podlegać będą zwrotowi.
3.
Jeżeli zaistnieje konieczność czasowego odłączenia dostępu do pewnych usług, Operator zobowiązuje się do poinformowania o tym swoich Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem.
4.
Użytkownik, rejestrując domenę, oświadcza, iż nazwa tej domeny nie narusza praw osób trzecich. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wybór nazwy, a wszelkie spory na tym tle rozstrzygane są bez udziału Operatora.
5.
Operator nie odpowiada za treści zawarte na stronach Użytkownika.
 
§ 3. Serwery wirtualne i usługi dodatkowe.
1.
Użytkownik, rejestrując usługę, oświadcza, iż nazwa tego serwera nie narusza praw osób trzecich. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wybór nazwy, a wszelkie spory na tym tle rozstrzygane są bez udziału Operatora.
2.
Operator nie odpowiada za treści zawarte na stronach Użytkownika.
3.
Zabronione jest umieszczanie serwisów, których elementy (np. skrypty CGI, duże pliki danych) są wykorzystywane przez inne serwisy nie utrzymywane przez Operatora.
4.
W przypadku przekroczenia, w trakcie trwania ważności aktywacji, wielkości limitu ruchu z i do sieci Internet, jeśli takowy obowiązuje, określonego w specyfikacji oferowanych usług, Operator ma prawo do czasowego zawieszenia świadczonych usług chyba, że Użytkownik zdecyduje się na powiększenie dostępnych limitów.
Jeśli usługa ma brak limitu transferu, to nie oznacza, że na serwerach nie mogą wystąpic innego rodzaju limity - limit użycia CPU 10% na nowe konto czy ustawienia zmiennej upload_max_filesize => 16M => 16M.
5.
Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy wynikające z opóźnień zawinionych przez osoby trzecie (banki, poczta, operatorzy domen itd.).
6.
Operator zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usług, za które Użytkownik uiścił opłatę aktywacyjną, o ile nie doszło do złamania niniejszego regulaminu i w rezultacie tego do rozwiązania umowy.
7.
Jeżeli zaistnieje konieczność czasowego odłączenia dostępu do pewnych usług, Operator zobowiązuje się do poinformowania o tym swoich Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem.
8.
Operator zastrzega sobie prawo do rozwiązania współpracy, jeżeli usługi wykorzystywane są niezgodnie ze swoim przeznaczeniem, w szczególności jeżeli jego użytkownik łamie netykietę, wysyła spam do innych użytkowników sieci, działa na szkodę Operatora lub usługa używana jest do celów niezgodnych z polskim prawem. Rozwiązanie umowy pociąga za sobą przepadek całoci wniesionej opłaty aktywacyjnej.
 
§ 4. Postanowienia końcowe.
1.
ADRESUJ.COM nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności za:
a.
informacje oraz materiały pobrane z sieci Internet, ani za skutki ich wykorzystania;
b.
jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego udostępniania osobom trzecim informacji o koncie;
c.
niedostarczenie wiadomości w ramach udostępnionych usług wynikające z przyczyn niezależnych od ADRESUJ.COM;
d.
skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Użytkownika, lub innych kodów zabezpieczających dostęp do usług niezależnie od przyczyny, która to spowodowała (np. udostępnienie hasła lub kodu osobie trzeciej przez Użytkownika, złamanie hasła lub kodu przez osobę trzecią);
e.
sposób, w jaki inni Użytkownicy korzystają z usług, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki (w szczególności ADRESUJ.COM nie ma możliwości podejmowania działań mających na celu zabezpieczenie konta e-mail Użytkownika przed zawinionym przez niego przepełnieniem konta, co może w skrajnych przypadkach doprowadzić do jego technicznej blokady - np. z powodu nie usuwania z serwera zaległej korespondencji lub z powodu sprowokowanego przez zachowanie Użytkownika tzw. mailbombingu);
f.
szkody wyrządzone z powodu zamieszczenia przez Użytkownika danych niezgodnych z prawdą lub fałszywych;
g.
szkody powstałe w wyniku kataklizmów (np. huragan, powódĽ, pożar itp.);
h.
szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego Użytkowania usługi przez Użytkownika;
i.
szkody powstałe w wyniku niezawinionego przez ADRESUJ.COM lub Rejestratora braku ciągłości świadczenia usług;
j.
szkody powstałe w wyniku podania nieprawdziwych lub niepełnych danych bilingowych przy uruchamianiu usług;
k.
szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od ADRESUJ.COM;
l.
szkody powstałe w wyniku zaprzestania, ograniczenia lub niewłaściwego działania Usług dodatkowych świadczonych w sposób ogólnie dostępny przez niezależne od ADRESUJ.COM podmioty;
m.
udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym, na podstawie właściwych przepisów prawa;
n.
zawartość przesyłek nie pochodzących od ADRESUJ.COM, wysyłanych oraz przyjmowanych przez użytkowników.
2.
ADRESUJ.COM zastrzega sobie prawo do:
a.
okresowego wyłączania dostępności usług w ramach portalu ADRESUJ.COM w celu jego rozbudowy lub konserwacji po wcześniejszym poinformowaniu użytkowników, co najmniej na 24 godziny przed planowanym wyłączeniem;
b.
sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do usług bez podania przyczyn.
3.
Użytkownik ma prawo do:
a.
rezygnacji z usługi w każdym czasie - wypowiedzenia umów o świadczenie usług z zachowaniem 1 miesięcznego terminu wypowiedzenia;
b.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż technologia zastosowana do utworzenia i utrzymywania Modułów zarządzania domeną oraz Modułu usługi hostingu jest na najwyższym dostępnym obecnie poziomie technologicznym, ale może nie stanowić doskonałego zabezpieczenia chroniącego zawartość konta przed włamaniem dokonanym przez osoby trzecie lub złamaniem hasła.
4.
Użytkownik jest zobowiązany do:
a.
korzystania z usług zgodnie z określoną specyfikacją;
b.
korzystania z usług w sposób opisany w Regulaminie;
c.
wykorzystania nazwy domeny zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami etykiety sieciowej (etykiety użytkowników Internetu);
d.
niepodejmowania prób złamania hasła innych Użytkowników;
e.
nie działania na szkodę innych Użytkowników;
f.
dokonywania terminowych opłat za korzystanie z usług;
g.
bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian Regulaminu.
Aktualności
01.01.2011
Zespół ADRESUJ.COM życzy wszystkiego dobrego w Nowym Roku 2011! Jednocześnie informujemy, że z powodu zwiększenia stawki VAT do 23 % ceny w modułach płatności zostały zaktualizowane wg.nowych przepisów; ceny w cenniku zostaną uzupełnione wkrótce.
05.10.2011
Załoga ADRESUJ.COM SLAM RACING startuje w prestiżowych regatach Pucharu Świata na Bermudach - Bermuda Gold Cup. Jest to dopiero drugi start Polaków w 103-letniej historii regat, na liście startowej pojawiła sie sama czołówka żeglarzy naszego globu - wielokrotni Mistrzowie Olimpijscy i Świata. Start polskiej załogi ADRESUJ.COM SLAM RACING to olbrzymia nobilitacja. Więcej informacji na onet.pl i eurosport.pl:
sport.onet.pl
eurosport.pl
3-24.07.2010
Firma PI-DIRECT, operator serwisu ADRESUJ.COM prowadzi obługę medialną Gdynia Sailing Days - cyklu regat, min.Mistrzostw Europy,Pucharu Świata,Mistrzostw Polski. Zapraszamy na stronę: gdyniasailingdays.org
12.07.2010
ADRESUJ.COM Sailing Team został Mistrzem Polski w żeglarskiej klasie 505!!! Gratulujemy!
Więcej informacji: sport.trojmiasto.pl
20.06.2010
Polish Match Tour / ADRESUJ.COM Sailing Team zajął 5 miejsce w regatach Pucharu Świata w Match Racingu - Estonia Open Match Race
Więcej informacji:
* zagle.com.pl
* sails.pl
31.05.2010
Firma PI-DIRECT, operator serwisu ADRESUJ.COM z radością współorganizowała IV Regaty - Memoriał Kpt.Jacka Pawluka.
Więcej informacji http://memorialjacka.pl